Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1
PAR Juristen is een eenmanszaak en gevestigd te Bunde.

1.2
De opdrachtgever is iedere persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht
PAR Juristen werkzaamheden verricht.

1.3
Indien werkzaamheden worden verricht voor meerdere opdrachtgevers, dan wel de opdracht wordt verstrekt door meerdere opdrachtgevers, zijn al deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen jegens PAR Juristen.

Artikel 2

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van
PAR Juristen en allen die direct of indirect voor PAR Juristen werkzaam zijn en op alle opdrachten die de opdrachtgever aan PAR Juristen of aan werknemers van PAR Juristen verstrekken.

2.2
Alle opdrachten worden uitsluitend voor en namens PAR Juristen aanvaard. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 1 BW wordt buiten toepassing verklaard.

Artikel 3

3.1
PAR Juristen zal bij het inschakelen van niet tot haar onderneming behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van PAR Juristen voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

3.2
Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde advocaat betreft, geldt de opdrachtgever als opdrachtgever van deze derde.

Artikel 4

4.1
Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na het verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die, waarop de werkzaamheden zijn geëindigd. De werkzaamheden van PAR Juristen worden ten laatste geacht te zijn geëindigd op de datum van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is, dan wel – indien dit eerder geschiedt – op de datum van verzending van de laatste declaratie.

4.2
Iedere aansprakelijkheid van PAR Juristen voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is voorts beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

4.3
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het in totaal door PAR Juristen in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen uitgesloten.

4.4

Verstrekte opdrachten worden door PAR Juristen enkel uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart PAR Juristen tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 5

5.1

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Over alle verschuldigde bedragen dient de opdrachtgever de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het toepasselijke tarief.

5.2

Declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening daarvan te zijn voldaan, zonder opschorting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 6

PAR Juristen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. PAR Juristen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy reglement. 

Artikel 7

De rechtsverhouding tussen PAR Juristen en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Maastricht. 

   
Op zoek naar een jurist die verder kijkt dan het voorliggende probleem?” Neem contact op
Website ontwikkeld door MediaMindz - Fotografie door Susan Fastré Photography