Privacy beleid

PAR Juristen B.V. respecteert de privacy van betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Onder verwerken vallen alle handelingen die een organisatie kan doen met deze gegevens, zoals, niet limitatief, ordenen, raadplegen, bewaren, doorsturen en verwijderen.

Gegevens die worden verzameld worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor u die gegevens heeft verstrekt.

PAR Juristen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. PAR Juristen B.V. kan verplicht zijn onderhavige gegevens voor langere tijd te bewaren. Bovendien kunnen de bewaartermijnen worden verkort als betrokkene aangeeft dat de persoonsgegevens moet worden verwijderd, en PAR Juristen dit verzoek inwilligt. 

PAR Juristen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden als dit verenigbaar is met het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in verband met onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een gelijkwaardig niveau van vertrouwelijkheid en veiligheid. Dit laat onverlet dat PAR Juristen B.V. verantwoordelijk blijft voor deze verwerking.

PAR Juristen B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij zetten ons optimaal in om misbruik, verlies of onbevoegde toegang te voorkomen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@parjuristen.nl.

   
Op zoek naar een jurist die verder kijkt dan het voorliggende probleem?” Neem contact op
Website ontwikkeld door MediaMindz - Fotografie door Susan Fastré Photography